Ryzyko inwestycyjne - rodzaje i czynniki

Zamierzasz pomnożyć swoje oszczędności, kapitał lokując w funduszach inwestycyjnych? Zanim zaczniesz liczyć zyski, musisz wiedzieć, że każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem. 

Zawsze istnieje prawdopodobieństwo utraty całości lub części zainwestowanych środków. Chcesz inwestować świadomie? Poznaj czynniki kształtujące ryzyko inwestycyjne. 

Ryzyko inwestycyjne - w najprostszym ujęciu - to niepewność uzyskania oczekiwanej rentowności inwestycji. Innymi słowy - ryzyko związane z poniesieniem straty lub uzyskanie niższej od oczekiwanej stopy zwrotu.
Ryzyko inwestycyjne kształtowane jest przez czynniki odpowiadające za spadek wartości papierów składających się na portfel funduszu inwestycyjnego.

Ryzyko polityczne - związane z sytuacją prowadzącą do destabilizacji sytuacji politycznej i oddziaływaniem na sytuację gospodarczą kraju, przekładające się na rentowność inwestycji.

Ryzyko inflacji jest związane z możliwością obniżenia realnych zysków uwzględniających zwiększający się każdego roku koszt życia. Zysk z funduszy inwestycyjnych będzie pomniejszony o stopę inflacji wtedy, gdy inwestor wykupił obligacje na stały procent, zaś ceny towarów idą w górę. 

Ryzyko stopy procentowej wiąże się ze zmianą stopy procentowej, wpływając na zmianę wyceny rynkowej niektórych instrumentów inwestycyjnych. Ryzykiem tego rodzaju obarczane są przede wszystkim obligacje, których ceny zależą przede wszystkim od stóp procentowych. Zależność ta jest odwrotnie proporcjonalna, tzn. ceny obligacji spadają, gdy stopy procentowe rosną. 

Ryzyko kredytowe dotyczą przede wszystkim obligacji. Pojawia się wówczas, gdy jedna ze stron umowy nie jest w stanie uregulować zobowiązań na rzecz drugiej strony (emitent nie może wykupić obligacji i zapłacić za nie przysługujących odsetek).

Ryzyko płynności związane jest z niemożnością kupna lub sprzedaży instrumentu inwestycyjnego w krótkim czasie, co ma wpływ na jego cenę rynkową. Utrata płynności oznacza spadek jego wartości. Tego rodzaju ryzkiem obarczone są m.in. waluty, papiery skarbowe.

Ryzyko kursu walutowego związane jest z inwestycją w obcej walucie, opierając się na zmianie kursu. I to właśnie od zmiany kursów uzależniona jest rentowność przeprowadzanej inwestycji.

Zanim zdecydujemy się na fundusze inwestycyjne

Podjęcie decyzji o inwestowaniu w fundusze musi być dokładnie przemyślane. Trzeba przede wszystkim uwzględnić wszystkie czynniki związane z ryzykiem inwestycyjnym. Należy również określić czas trwania danej inwestycji oraz wielkość straty, jaką jesteśmy w stanie ponieść. Warto jednocześnie pamiętać, że im większym ryzkiem obarczone są fundusze, tym większe zyski są w stanie dla nas wygenerować.
Jeżeli mamy wątpliwości związane z inwestowaniem w fundusze, w ich rozwianiu pomoże OMNICO.

Dostęp do fachowych porad pozwoli Ci na:

  • szczegółową analizę poszczególnych czynników ryzyka inwestycyjnego,
  • określenie najkorzystniejszego okresu inwestowania w fundusze,
  • wybór funduszu, uwzględniającego Twoje inwestycyjne cele i oczekiwania.

Inwestycje i Oszczędności

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.
+48